Laddar

JA till nytt förslag om centralt brobygge

Frågan har varit uppe till diskussion i över tio år. Nu har Samhällsbyggnadsnämnden godkänt ett nytt förslag till detaljplan.

delningar

I januari 2015 rapporterade 24Kalmar om arbetet med detaljplanen. En gångbro som förbinder Kvarnholmen och Laboratorieholmen har varit efterlängtad av Kalmarborna och även utlovad av politikerna, men det har dröjt.

Nu har Samhällsbyggnadsnämnden sagt ja till ett nytt förslag och detaljplanen ska ut på samråd under februari och mars. Sedan ska den granskas under våren för att sedan återigen hamna på nämndens bort framåt sommaren.

Ett beslut i kommunfullmäktige kan tidigast tas under det fjärde kvartalet i år, och förväntad byggstart blir under 2018.

”Syftet är att möjliggöra en förbindelse i Storgatans förlängning, i samklang med den kulturhistoriska miljön på Kvarnholmen och Laboratorieholmen”, skriver nämnden i sin skrivelse.

En ny gångbro anses stödja bevarandet och utvecklingen av ”värdefulla natur- och kulturmiljöer samt rekreations- och vattenområden”.

I den konsekvensanalysen för miljön som gjordes kom tjänstemännen fram till att bron inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Det har faktiskt funnits en broförbindelse mellan Kvarnholmen och Laboratorieholmen tidigare, från 1681 fram till slutet av 1700-talet fanns det en träbro i samma läge där den nya bro föreslås.

Den nya gångbro väntas även möjliggöra byggandet av nya badbryggor intill stränderna på Kattrumpan och Laboratorieholmen, samt att det blir ett sammanhängande promenadstråk runt Ängöfjärden.

Bron föreslås ha en fri segelhöjd på 2,2 meter för att mindre båtar ska kunna passera.

”Ett genomförande av detaljplanen stämmer dessutom väl överens med kommunens intentioner i den fördjupade översiktsplanen för Kvarholmen med omgivande vattenrum och kommunens grönstrukturplan”, skriver nämnden.

Relaterade artiklar