Laddar

UTREDNING: Trött busschaufför antas vara orsaken till dödsolycka

Statens haverikommission har publicerat slutrapporten om bussolyckan som inträffade i april förra året.

delningar

Under torsdagen publicerade Statens haverikommission slutrapporten om bussolyckan som inträffade strax söder som Sveg den 2 april 2017 där tre personer omkom och många skadades allvarligt när bussen körde av vägen och välte.

Utredningen har inte kunnat påvisa några brister i vägbanan eller tekniska brister på fordonet som kan ha bidragit till att bussen körde av vägen. Chauffören ska också ha hållit sig till hastighetsbegränsningen vilken dock har ansetts som för hög med tanke på vägens standard.

Man har inte kunnat fastställa en direkt orsak till varför bussen körde av vägen men genom en trötthetsanalys har man dock kunnat dra slutsatsen att föraren vid tidpunkten för olyckan med största sannolikhet var påverkad av trötthet på en nivå som innebar stor risk för insomning. Man har inte kunnat bevisa att chauffören verkligen har somnat men den låga avkörningsvinkeln är ett kännetecken för olyckor som orsakats av en nedsatt medvetandegrad hos föraren.

Utredningen har visat att bussföretaget, Bergkvara buss, vid tiden för händelsen saknade ett tillräckligt fördjupat och tydligt omhändertagande av riskerna med trötthet och nattarbete gällande chauffören.

Förarna antogs kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt så länge planeringen uppfyllde gällande arbetstids- respektive kör- och vilotidslagstiftning. Att dessa regler följs utgör dock enligt haverikommissionen ingen garanti för trafiksäkerheten. Det konstateras bland annat att kör- och vilotidsreglerna inte tar hänsyn till de särskilda riskerna med nattarbete.

Rapporten visar även att användande av bilbälte hade kunnat rädda livet på de som dog i olyckan. De tre som omkom satt alla obältade och blev utkastade under olycksförloppet. Bland de passagerare som satt bältade blev bara en person svårt skadad.

Rapporten innehåller även sju säkerhetsrekommendationer som bland annat riktas till regeringen:

Regeringen rekommenderas bl.a. att verka för att de särskilda riskerna med nattarbete beaktas inom ramen för den pågående översynen av EU:s kör- och vilotidsregler och att utreda förutsättningarna för att införa krav på att operatörer inom vägtrafiksektorn ska ha ett säkerhetsstyrningssystem som omhändertar de risker som finns i verksamheten. Dessutom rekommenderas regeringen att utreda förutsättningarna för att införa krav på bältespåminnare och sidokrockkuddar eller motsvarande tekniska lösningar i bussar.